БАЙГАЛЬ ОРЧИН
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Ил тод байдал

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2023 оны өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн тайлан

Байгууллагад I, II, IV улиралд өргөдөл, гомдол нийт 8 ирсэн бөгөөд III улиралд мэдээ ирээгүй. Ихэнх хүсэлт нь байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ гаргуулах хүсэлт байсан ба зөрчил арилгуулах, нөхөн сэргээлтийн акттай холбоотой 2 өргөдлийг Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч болон холбогдох мэргэжилтэн 100% шийдвэрлэж, хариуг албан шаардлага болон утсаар мэдэгдсэн. 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2022 оны өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн тайлан

2022 онд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар нийт 3 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснийг шийдвэрлэх дундаж хугацаа 7 хоногтойгоор 100% шийдвэрлэлээ. 

Ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн дэлгэрэнгүйтэй орж танилцана уу.

Сүүлд нэмэгдсэн