БАЙГАЛЬ ОРЧИН
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Хууль, эрх зүй

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль, тогтоомж

1. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

2. Агаарын тухай

3. Авлигын эсрэг хууль

4. Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай

5. Амьтны тухай хууль

6. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль

7. Ашигт малтмалын тухай хууль

8.Аялал жуулчлалын тухай хууль

9. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль

10. Байгалийн ургамлын тухай хууль

11. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний тухай хууль

12. Байгууллагын нууцын тухай хууль

13. Газрын төлбөрийн тухай хууль

14. Газрын тухай хууль

15. Гамшгаас хамгаалах тухай

16. ГОЛ, МӨРНИЙ УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ ЭХ, УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН БҮС, ОЙН САН БҮХИЙ ГАЗАРТ АШИГТ МАЛТМАЛ ХАЙХ, АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ

17. Зөрчлийн тухай хууль

18. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ

19. НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

20. НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ

21. Ойн тухай хууль

22. Төрийн албан тухай хууль

23. Төсвийн тухай хууль

24. ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

25. ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

26. УС БОХИРДУУЛСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

27. УСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

28. ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

29. ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 

30. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

31. ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

32. ХӨРС ХАМГААЛАХ, ЦӨЛЖИЛТӨӨС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

33. Шилэн дансны тухай хууль

Сүүлд нэмэгдсэн