БАЙГАЛЬ ОРЧИН
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Байгууллагын танилцуулга

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ ОРОН ТОО

Дундговь аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/20 дугаар захирамжаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын бүтэц орон тооны дээд хязгаарыг 25 байхаар шинэчлэн тогтоосон.

1. Газрын дарга

Гүйцэтгэх төрийн захиргааны албан тушаалтан 16 орон тоо

2. Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын салбарын бодлогын хэрэгжилт, хүний нөөц, дотоод хяналт шалгалт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

3. Газар, газрын хэвлий, түүний баялгийн ашиглалт, нөхөн сэргээлт, хөрсний доройтол /цөлжилт/, Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

4. Усны нөөцийн ашиглалт, хамгаалалт, ойн бодлого, төрийн бус байгууллага, тогтоол шийдвэр хариуцсан мэргэжилтэн

5. Орчны бохирдол, химийн хорт бодис, байгалийн гамшиг, уур амьсгалын өөрчлөлт, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

6. Мэдээллийн сан, байгаль орчны төлөв байдал, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

7. Аялал жуулчлал, гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

8.Биологийн төрөл зүйл, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

9.Хяналтын улсын байцаагч

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгаль хамгаалагч - 8 

Туслах төрийн үйлчилгээний албан тушаалтан 8 орон тоо

11. Нягтлан бодогч

12. Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, нярав

13. Сантехникч, цахилгаанчин, жижүүр 1

14. Жолооч

15. Жижүүр, манаач - 3

16. Үйлчлэгч