БАЙГАЛЬ ОРЧИН
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Байгууллагын танилцуулга

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО

       Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох бодлогыг хэрэгжүүлж хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэн, байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, аялал жуулчлалаас олох орлогыг нэмэгдүүлнэ.

2024 ОН ХҮРТЭЛХ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД

  •  Төв суурин газрын орчны бохирдлын хэмжээг 4 хувиар бууруулах замаар уур амьсгалын өөрчлөлт, байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлнэ.
  • Энгийн болон аюултай хог хаягдалд хяналт тавьж, дахин боловсруулах үйлдвэрт 2024 он  гэхэд 46 тонн дахивар хогийг нийлүүлнэ.
  • Усны бохирдол, хомсдлоос сэргийлж, шаардлага хангасан ундны усны эх үүсвэрээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь 2020 онд 26.5 байсныг 2024 онд 30 хувьд хүргэнэ.
  • Ногоон байгууламжийн хэмжээ 2020 онд 369.4 га байсныг 2024 онд 419.4 га-д хүргэж, ургалтын хувийг нэмэгдүүлнэ. ü  Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээ 2020 онд 27 хувь байсныг 2024 онд 33.8 хувьд хүргэнэ.
  • Зэрлэг амьтдын нөөцийг хамгаалан, зэрлэг амьтдын төл 2020 онд 35 байсныг 2024 онд 105 болгон нэмэгдүүлнэ.
  • Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн нийт газарт ногдох нөхөн сэргээсэн талбайн эзлэх хувийг 2020 онд 8.3  байсныг 2024 онд 16.3 хувиар нэмэгдүүлнэ.
  • Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний тайлангийн хэрэгжилтийн биелэлтийн түвшинг 90 хувиас дээш хэрэгжилтийг хангуулахад жилд 2-оос доошгүй удаа хяналт тавина.
  • Байгаль орчны чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн арга хэмжээнд олон нийтийн оролцоог 2 дахин нэмэгдүүлнэ.
  •  Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, стандартыг сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн гадаад, дотоод жуулчдын тоог 40000-д хүргэнэ.