БАЙГАЛЬ ОРЧИН
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Ил тод байдал

Дундговь аймгийн Засаг даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/395 тоот захирамжийн 1 дүгээр хавсралтаар батлагдлаа.

Албан тушаал Албан тушаалын тодорхойлолт 
1 Газрын дарга  Албан тушаалын тодорхойлолт үзэх  
2 Салбарын бодлого төлөвлөлт, хүний нөөц, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод хяналт шалгалт, тайлан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн   Албан тушаалын тодорхойлолт үзэх  
3 Усны нөөцийн ашиглалт хамгаалалт, ойн бодлого, төрийн бус байгууллага, тогтоол шийдвэр хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолт үзэх  
4  Газар, газрын хэвлий, түүний баялгийн ашиглалт, нөхөн сэргээлт, хөрсний доройтол (Цөлжилт), байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн  Албан тушаалын тодорхойлолт үзэх
5  Мэдээллийн сан, байгаль орчны төлөв байдал, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн  Албан тушаалын тодорхойлолт үзэх
6  Аялал жуулчлал, гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн  Албан тушаалын тодорхойлолт үзэх
7  Биологийн төрөл зүйл, тусгай хамгаалалттай газар нутаг хариуцсан мэргэжилтэн  Албан тушаалын тодорхойлолт үзэх
8 Орчны бохирдол, химийн хорт бодис, байгалийн гамшиг, дотоод ажил, уур амьсгалын өөрчлөлт хариуцсан мэргэжилтэн  Албан тушаалын тодорхойлолт үзэх
9 Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч   Албан тушаалын тодорхойлолт үзэх
10 Дэлгэрцогт сумын Бага газрын чулууны уулын байгаль хамгаалагч  Албан тушаалын тодорхойлолт үзэх
11 Сайнцагаан сумын Тогоогийн говь орчмын байгаль хамгаалагч/үйлчлэгч  Албан тушаалын тодорхойлолт үзэх
12 Гурвансайхан сумын Уул гурвансайхан орчмын байгаль хамгаалагч  Албан тушаалын тодорхойлолт үзэх
13 Өлзийт сумын Загийн усны хоолойн байгаль хамгаалагч  Албан тушаалын тодорхойлолт үзэх
14 Өлзийт сумын Дэл, Хөнжлийн уул орчмын байгаль хамгаалагч  Албан тушаалын тодорхойлолт үзэх
15 Дэлгэрхангай сумын Дэлгэрхангай уул хариуцсан байгаль хамгаалагч  Албан тушаалын тодорхойлолт үзэх
16 Баянжаргалан сумын Аргын хадны байгаль хамгаалагч  Албан тушаалын тодорхойлолт үзэх