БАЙГАЛЬ ОРЧИН
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Хууль, эрх зүй

Тусгай зориулалтаар 2024 онд агнах, барих агнуурын амьтдын тоо хэмжээг тогтоох тухай

2024-03-06

“Агнуур зохион байгуулалтын мэргэжлийн байгууллагын ажиллах журам”, “Ховор амьтан агнах, барих тусгай зөвшөөрөл олгох журам

Усны экологи эдийн засгийн үнэлгээ шинэчлэх батлах тухай

Байгаль орчны тэргүүний нөхөн сэргээгч шалгаруулах журам батлах тухай

2023-10-19

Байгалийн ургамал түүж бэлтгэх дээд хэмжээг тогтоох тухай

2023-07-05

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулахад ашиглагдах "СМАРТ" программын арга зүй

2023-06-23

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН А/215

2023-06-22

Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай

2023-04-11

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын тушаал

2022-02-28

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд Зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, Зарцуулах, тайлагнах журам

2022-01-10

Ургамлын хорио цээр тогтоосон үед баримтлах журам

Угийн бичиг хөтлөх журам

2021-01-12

Сүүлд нэмэгдсэн