ТАЛБАЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ТАЛБАЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сайнцагаан сумын "Хүмүүнлэг" сургуулийн биологийн сонгоны анги болон эко клубын сурагчид, "Политехникийн коллеж"-ийн ойн инженерийн ангийн багш оюутнуудад нийт 30 хүнд Сум дундын ойн ангийн Мод үржүүлгийн талбайд модыг мөчрөөр тарих сургалт, дадлага ажлыг зохион байгууллаа.сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА