АЛБАН ХААГЧДЫН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН СУРГАЛТ

АЛБАН ХААГЧДЫН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН СУРГАЛТ

"Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга" 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан байгууллагын албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав.сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА