БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР СҮҮЛИЙН 8 ЖИЛ "А" ҮНЭЛЭГДЛЭЭ

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР СҮҮЛИЙН 8 ЖИЛ

         2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, агентлагуудаас "Санаачлагатай сайн" үнэлгээ авч гуравдугаар байр эзэллээ. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөжүүлэх, мод тарих, ногоон байгууламж бий болгох ажилд төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР СҮҮЛИЙН 8 ЖИЛ тасралтгүй А үнэлэгдэв. Мөн 2019 онд БОАЖЯамнаас санаачилсан "Цэвэрхэн наадацгаая" аянд 3-р байр, "Хоггүй цэвэрхэн Монгол" аянд 1-р байранд тус тус шалгарсан билээ. сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА