ОНЦГОЙ БЙДЛЫН ГАЗРААС АМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ТОЙМ СУДАЛГАА ХИЙЛЭЭ

ОНЦГОЙ БЙДЛЫН ГАЗРААС АМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ТОЙМ СУДАЛГАА ХИЙЛЭЭ

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйл 7.1-ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгааг хийх ажлыг зохион байгуулав. 

Байгууллагын гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлохдоо олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал болон байгууллагын гамшгийн эрсдэлийн чадавхын үнэлгээний аргыг ашиглан түүхэн зураг дээр үндэслэж 5 төрлийн гамшгийн аюулын эрсдэлийг тодорхойлон гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА