БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДЫН 2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАВ

БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДЫН 2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАВ

  Байгууллагын 2020 онд ажиллах чиглэлээ тодорхойлон, албан хаагчидтай гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн ажил, үйлчилгээ төлөвлөгөөг тус тус батлав.сэтгэгдэл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА