Хууль, журам

#Акт №НэрОгноо
102БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ2022-01-05
202ЦӨЛЖМИЛТИЙН ЭСРЭГ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ТУХАЙ 2021-04-26
3А/809БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙХ ЭРХ ОЛГОХ ЖУРАМ 2020-04-01
4A/618БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАН БАТЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ2019-10-29
5А/428Хог хаягдлын улсын мэдээллийн нэгдсэн сангийн тогтолцоо, бүрдэл болон мэдээлэл төвлөрүүлэх журам2018-12-25
6236Хог хаягдлыг бууруулах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, устгах үйл ажиллагаа эрхэлсэн болон хаягдалгүй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг сурталчилж урамшуулал олгох журам2018-07-02
70ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2017-12-07
82Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2017-05-12
9А/03БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНД ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ 2014-01-06
1022Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тухай хууль2012-07-21
1122Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль2012-07-21
1222Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль 2012-07-21
133Хөрс хамгаалах цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль2012-06-21
1422Усны тухай хууль2012-06-21
1522Амьтны тухай хууль 2012-06-21
1622Ойн тухай хууль 2012-05-17
1722 Аялал жуулчлалын тухай хууль 2008-05-05
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА