Бидний тухай

Алсын хараа: Өнөө болон ирээдүй үеийнхний сайн сайхан амьдралын төлөө байгаль орчны эрүүл, аюулгүй орчин бүрдүүлж, экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалан, байгалийн нөөц баялгаа хамгаалан, зүй зохистой ашиглах алсын хараатай бодлого баримтлан ажиллана.


Эрхэм зорилго: Нутаг дэвсгэртээ байгаль хамгаалах, байгаль орчны тэнцлийг хангах, байгалийн баялгийг зохистой ашиглах, жам ёсоор нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлэх, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, ногоон хөгжлийг дэмжиж, тогтвортой хөгжлийг хангах үйл ажиллагаанд төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хамтын ажиллагаа, хүчин чармайлтыг өрнүүлэх замаар хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, байгаль орчны мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх, ус цаг уур орчны шинжилгээний ажилд дэмжлэг үзүүлэх, байгаль орчны сургалт, сурталчилгааны ажлыг гүйцэтгэхэд оршино.

Хамт олон

Н.Гантулга

Дарга

Утас: 88038485

Б.Цэрэнсугир

Ой, ус, төрийн бус байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 88038798

М.Мөнхзул

Мэдээ мэдээллийн сан, сургалт сурталчилгаа, байгаль орчны төлөв байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 88582247

Э.Уянга

Байгаль орчны үнэлгээ, газар газрын хэвлий, цөлжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 88138901

Б.Батхүү

Аялал жуулчлал, гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 95086844

Б.Нямтуяа

Орчны бохирдолд, уур амьсгалын өөрчлөлт, дотоод хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: Утас: 96444463

Н.Гэсэржав

жижүүр

Утас: 89219917

Б.Найдансүрэн

жижүүр, сан техникч

Утас: 90119079

Б.Бадамханд

Үйлчилгээний ажилтан

Утас: 88020151

А.Нэргүй

Нягтлан бодогч

Утас: 89049979

Б.Зандраа

жолооч

Утас: 88091837

С.Хишигжаргал

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Утас: 88020181

Ч.Галбадрах

жижүүр

Утас: 89044079

А.Мөнх-Эрдэнэ

Утас: Биологийн олон янз байдал, тусгай хамгаалалттай газар нутаг хариуцсан мэргэжилтэн 94323231


ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА