Хууль, тогтоомж

#Акт №НэрОгноо
1A/43, A/69Агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоох тухай2019-02-19
2A/192, A/2Аргачлал батлах тухай 2018-12-25
3А/428Хог хаягдлын улсын мэдээллийн нэгдсэн сангийн тогтолцоо, бүрдэл болон мэдээлэл төвлөрүүлэх журам2018-12-25
4A/57Нүүрсний үнэ, тээврийн зардал олгох тухай2018-11-23
5A/409Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-26
6А-299Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр идлэг шонхор амьдаар нь барих, тээвэрлэх, арчлах, экспортонд гаргах үйл ажиллагаанд мөрдөх журам 2018-08-21
709"Ховор амьтан агнах, барихад тусгай зөвшөөрөл олгох журам"- нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-08-21
8А-370Тусгай зориулалтаар болон ахуйн зориулалтаар амьтан агнах, барих хуваарь батлах тухай 2018-08-21
9А-338Нөхөн сэргээлтийн ажлыг хүлээн авах, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, актын загвар батлах тухай 2018-08-21
10236Хог хаягдлыг бууруулах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, устгах үйл ажиллагаа эрхэлсэн болон хаягдалгүй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг сурталчилж урамшуулал олгох журам2018-07-02
1117Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээ болон тэмдэгтийн хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох тухай 2018-07-02
1209Ашигт малтмал тээвэрлэх замын маршрут батлах тухай2018-07-02
132Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2017-05-12
1422Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тухай хууль2012-07-21
1522Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль2012-07-21
1622Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль 2012-07-21
173Хөрс хамгаалах цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль2012-06-21
1822Усны тухай хууль2012-06-21
1922Амьтны тухай хууль 2012-06-21
2022Ойн тухай хууль 2012-05-17
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА